About Me

My photo
கண்டதும் கேட்டதும் நினைத்ததும் இங்கே பதிகிறேன்.

Tuesday, April 25, 2006

VISHNUShantha kaaram Bhujaka sayanam Padhma Naabham suresam Visvaadhaaram
Gagana sadursam, Megha varnam subhaangam
Lakshmi Kaantham kamala nayanam
YogiHridhyaana gamyam
Vandhe Vishnum Bhava bayakaram
Sarvalogaika naadham.
Meghasyaamam Peeta kauseyavaasam
Sreevathsangam Kausthubo Bhasi thaangam
Punyobetam pundaree kaaya dhaksham
Vishnum vandhe sarva lokaika naadham

No comments: